• ahmed hulusi
  astroloji(burçlar ilmi)astroloji,
  “gayb”ı bilmek değildir!

  peki bu, gaybı bilmeyi iddia etmek, ya da gaybı bilmek değil midir?..
  siz şâyet bir otomobil fabrikasının çıkardığı modelleri ve bu modellerin özelliklerini, bunların teknik niteliklerini, motor devrini, turunu, sair inceliklerini kataloglardan öğrenmişseniz; ve sonra da biri gelip falanca şu marka ve model bir araba almış derse; sonra da siz o arabanın özelliklerini sayarsanız bu gaybı bilmek midir?.
  asla!.
  demek istediğim şudur; şâyet bir planetin hangi burçta iken ne tür özellikler oluşturduğunu bilgi ya da tecrübe yollu öğrenmişseniz, genel hatları itibariyle bir insanın da bir çok yönlerini, onu görmeden tanıyabilirsiniz. bu, asla gaybı bilmek olmayıp; ilâhî düzen içindeki ilimlerden bir ilimdir.
  ara.jpg (366 bytes)
  astroloji, kehânet değildir!.
  planetlerin açıları, geçmişte yaşanmış tecrübeler ışığında, yorumlayabilenlerine enteresan bilgiler verebilir.
  meselâ, bir depremi oluşturabilecek 7 eylül 21.30; veya 16 eylül 15.30 tarihlerindeki açılar sert ve tehlikeli olarak nitelendirilebilir… ama o sert açı nereyi vurur; ya da şiddeti nedir konusunda fikir vermek mümkün değildir! ayrıca bu anlardaki etkileşimin sonuçlarının, aynı anda değil; takip eden birkaç gün içinde açığa çıkacağı da göz ardı edilmemelidir.
  şu gerçek fark edilmelidir ki; düz tepsi dünya üzerinde yaşayan insanlar değiliz; ve evren bizim için, çevremizde dönmüyor!
  evrensel bir sistem ve mekanizma yaratılmış; biz de o mekanizmaya (“sünnetullah”a) tâbi olarak yaşıyoruz!.
  ara.jpg (366 bytes)
  astroloji,
  ilâhi düzen’in nasıl işlediğini,
  insanlığın oluş düzeni ve sistemini gösteren
  ‘’ilim’’dir!
  bağlantı kesildiği anda cem, düşünmeye başladı kendi kendine...
  herkes gibi, "yıldız falı" der geçerdi burçlarla ilgili konulara... o güne kadar hiç düşünmemişti "yıldız falı" denilen şeyin gerçekte bütün insanlığa yön veren bir bilim dalı olduğunu!. ya diğer varlıklar?.
  oysa elf'in anlattıklarına göre, insanlık dünyası ile ilgili pek çok çözülemeyen problemin temelinde "astroloji" yatıyordu...
  "burçlar ilmi", elf'in anlattıklarına göre, insanın âdeta tüm yaşamına yön veren bir mekanizma oluyordu!. halbuki az öncesine kadar, bu konuda câhil diğer insanlar gibi, kendisi de böyle bir ilim dalı olduğunu bile bilmiyor, konuyu hiç ciddiye almıyordu.
  artık şu "burçlar ilmini" iyice anlamak gerekti...
  neyse geçen geçmişti...
  şimdi yapılacak iş, hiç olmazsa ânını değerlendirebilmekti...
  hemen kitaplarına gömülüp, bu konuda araştırma yapmak zorunluluğundaydı...
  elf'in vermiş olduğu bu son bilgiler gerçekten şaşırtmıştı cem'i bir defa daha!. zaten her bir buluşmaları onun düşünce dünyasını karmakarışık ediyordu ya!. ama bu defakiler!.
  astrolojiyi, herkes gibi sadece bir "yıldız falı" zannetmekteydi o ana kadar cem!.
  oysa, elf'in anlattıklarına göre, bugünkü deyimiyle astroloji, ya da eski deyimiyle "burçlar ilmi" tamamıyla ve kesin olarak bir bilim dalı olmalıydı!.
  insanların beyinleri, çeşitli takımyıldızlardan gelen kozmik ışınlarla programlandığına göre, âdeta insanların "kader"lerini düzenleyen bir bilim dalı olmalıydı!.
  ara.jpg (366 bytes)

  "yıldızlara tapınma" devri
  ne zaman ve nasıl açıldı?
  buna mukabil nebiler
  insanlara neyi idrak ettirmeye çalıştılar?
  burçlar olarak nitelendirilen takımyıldızlar eskiçağda babil’liler tarafından tespit edilmiş ve tasnife sokulmuştur. 12 burç olarak tasnif edilen takımyıldızların bu durumuna ait bilgi bazı kaynaklarda o çağda yaşadığı ileri sürülen idris nebi’nin mucizesi olarak da belirtilmiş ve bu ilmin kaynağının adı geçen zât olduğu öne sürülmüştür.
  daha sonra bu ilim yunan’lılara, mısır’lılara ve islâm âlemine intikal etmiştir. “burçlar” denilince akla gelen, dünya ve üzerindekileri etkileyen 12 büyük takımyıldızdan söz edilir. bunlar sırasıyla şöyledir:
  koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık.
  eski inanışa göre yeryüzündeki olayları “burçlar” adı verilen kümelerdeki yıldızlar meydana getirirdi. güneş sistemindeki gezegenlerde bu kümelerdeki yıldızlarla birlikte insan kaderi üzerinde rol oynardı. insanların bu iddiaları kuvvetlendirecek bazı delillerde elde etmesi üzerine artık “yıldızlara tapınma” devri açılmış oldu. bu devirlerde insanlar sanıyorlardı ki, her burç birer ilâh ve insanlar hakkındaki hükümler onlardan çıkıyor. böylece de tarihte yıldızda oturan tanrılı inanç sistemi doğdu.
  buna karşılık, gelen çeşitli nebiler ise âlemde bütün varlıklar üzerinde hâkim ve mutasarrıf olan tek allah esasını insanlara idrak ettirmeye çaba sarfettiler.
  ara.jpg (366 bytes)

  "burçlar ilmi" denilen "sistem"i
  açıklayan ibrahim nebi
  ulaştığı gerçeği
  (burçların tanrı olamayacağı gerçeğini)
  nasıl dile getirdi?
  bize ulaşan bilgilere göre...
  idris nebi, görev süreci içinde, insanlara, yeryüzünde olup-bitenler üzerinde gök cisimlerinin tesirlerinden bahsetmiş; yani “burçlar ilmini” açıklamıştı...
  ancak, kendisi bu açıklamayı yaparken, elbette ki bütün bu güçlerin idaresinin de allah'ın ilim, irade ve kudretiyle meydana geldiğini bildiriyordu...
  "astroloji" yani eskilerin deyişiyle "burçlar ilmi" denilen sistem, idris aleyhisselâm tarafından açıklandıktan sonra; derin düşünce yeteneğinden mahrum insanlar olayın kökündeki ve sistemdeki ana güçten perdelenerek; tesirlerini kesinlikle tespit ettikleri "burçlar" ilmine sarılıp, her şeyin yaratıcısı ana kudret olarak yıldızları kabullendiler!..
  bu yanlış tespit, daha sonraları, dar görüşlü insanların, bu gök cisimlerini "tanrılık tahtına" oturtmalarına; ve böylece birer tanrı kabul ettikleri gezegen ve burçlara tapınmaya kadar uzandı!..
  esasen her nebinin getirdikleri, o toplum içindeki dargörüşlüler tarafından zaman içinde saptırılmış, sistem içindeki doğruluk noktasından kaydırılarak; lokalize doğruluk veya yerel doğruluk noktasına oturtulmak suretiyle deforme edilmiştir..
  işte, "burçlar ilmi"nin (astroloji) konusunu oluşturan "allah'ın varediş sistemi içindeki bu mekanizma"nın yanlış kavranılması sonucu; gök cisimleri, toplumlar tarafından tanrılaştırılmaya başlanınca, bu kavramlar adına putlar yapılmaya başlanmış ve nihayet ayın, güneşin, yıldızların birer tanrı oldukları ve bunlara tapınılması görüşü o devir toplumlarına yerleştirilmiştir..
  böyle bir akış içinde iken insanlar, bu defa ibrahim nebî gerçekçi düşünce yoluyla bu yıldızların, ayın, güneşin tanrı olduğu yolundaki iddiaların üzerinde derin düşünceye girmiş ve bunların tanrı olamayacağı gerçeğine ulaşmıştır..
  bu eriştiği gerçek neticesinde de hâlini şöyle dile getirmiştir:
  -inni veccehtu vechiye lilleziy fatıres semâvati vel ardı hanifen ve ma ene minel müşrikin!.. ( 6-79 )
  -vechimi o veche döndürdüm ki, yeryüzünün ve göktekilerin hepsinin fâtır’ıdır!.. hanîf olarak... şirk ehlinden değilim!.
  ara.jpg (366 bytes)

  takımyıldızların tesirleri dahi
  ilâhi irade içinde
  kudreti ilâhi ile meydana gelmektedir!
  astroloji yıldız falı mıdır, yoksa bir gerçek ilim mi?..
  bize sorarsanız…
  insanlığın oluş düzeni ve sistemi, astroloji ilminde mevcuttur. nitekim muhyiddin a’râbî de bu yüzden burçların tesirleri hakkında:
  “dünyada ve cennetlerde oluşan her şey burçların tesirleriyle meydana gelir” ifadesiyle konuya işaret etmiştir.
  bu tesirleri farkedip, ancak genel nizamı ilâhî içindeki yerini değerlendiremeyen insanlar geçmişte ancak ay’a, güneş’e ve diğer yıldızlara tapınma durumuna girdikleri için, daha sonraki devrelerde bu konu kapatılmaya gidilmiştir.
  oysa... ilâhî düzen içinde yağmurun rüzgârın, yenen yemeğin yeri ne ise, bu takımyıldızların ve onların ışınımlarının yeri de odur!. her biri ne görev için varedilmiş ise, o görevi yerine getirmektedirler. onların bu tesirleri dahi ilâhî irade içinde kudreti ilâhî ile meydana gelmektedir.
  burada anlaşılması gereken en önemli olay şudur:
  nasıl, yediğimiz yemek, içtiğimiz su, belli bir enerjiyi oluşturup bedenimize yararlı oluyor diye bunlara tapınmak gerekmiyorsa ve tapınılmıyor ise; aynı şekilde beyinlerimizin çalışma düzeni üzerinde ilâhî takdir ve tedbir gereği olarak tesirli olan bu burçlara ve planetlere de asla tapınılmaz ve onlar ilâh düzeyinde mütalâa edilemez!. halbuki, bu gerçeğe rağmen dünya üzerinde bugün güneşin oğluna tapıp, bayrak edinenler mevcuttur.
  ‘’allah’ım beni doyuran sensin!’’ dediğin zaman, yediğin gıdaların çeşitli organların tarafından değerlendirilerek enerjiye çevrilmesi olayı nasıl ana mânâyı değiştirmiyor ve ortadan kaldırmıyor ise; burada da olay aynıdır!.
  bedene nisbetle yenen yemeğin, içilen suyun, teneffüs edilen havanın yeri ne ise, yıldızlardan beyne ulaşan ışınımın yeri dahi odur!.
  varlıkta mutlak hüküm süren-tasarruf eden, allah azze ve celledir!.
  dilemiş ve herşeyi bir vesîle ile meydana getirmiştir.
  ara.jpg (366 bytes)

  bütün yıldızlar da
  o’nun emrindedirler!
  evrendeki tüm varlıklar, varedenin sayısız özelliklerinin âşikâre çıkmasına vesile olmak gayesiyle ve sanki o özelliklerin yoğunlaşması suretiyle oluşmuştur. bir diğer ifade ile; tüm takım yıldızlar, yıldız birikimleri olan galaksiler hep vareden mutlak varlığın sayısız isimlerinin ve vasıflarının yoğunlaşmış halleridir gerçekte!. ve bunların yaydıkları sayısız kozmik ışınım dahi kendilerini oluşturan mânâların tüm varlığa yayılmasından başka bir şey değildir.
  insana bakıp, “bu, etten-kemikten ibaret basit bir hayvandır!. ruhu yoktur!!! ebedî bir hayatı yoktur!. değişime girer ve tükenir!.” demek ne kadar ilkel ve dargörüşlü bir anlayış ise;
  galaksilere, takım yıldızlara, burçlara, güneş sistemindeki planetlere bakıp da, onlar için. “bunlar basit yıldızlardır. doğar, ölürler. canlılıkları yoktur, cansızdırlar!. lâf olsun diye oluşmuş ve oluşmaktadırlar!. ne etki alırlar ne de etki verirler.” demek de o kadar ilkellik ve dargörüşlülüktür!.
  “hiçbir şey hariç olmamak üzere, her şey allah’ı tesbih ve hamd etmektedir ancak siz onların tesbihini anlayamazsınız” (isrâ – 44)
  âyeti dahi onların canlılığına ve bir görev îfa etmekte olduğuna işaret etmektedir.
  böylece olayı izah şartlarından mahrum olan eski kemâl ehli de, bu yıldızlarda yaşayan meleklerden sözetmişlerdir ki esasen aynı şeydir. bir kısmı da yıldızların ruhunu ifadeye çalışmıştır ki; bu da aynı şeydir.
  nahl sûresinin 16’ncı âyetinde;
  “yıldızla onlar hidâyet bulurlar”
  denmektedir.
  bu apaçık bir gerçeğe işarettir!. ancak ne var ki, sürekli olarak tapınma duygusu ile gözünün gördüğü bir takım şeylere tapınma arzusu içinde olan insan, yıldızlarda takılıp kalmasın ve onlara tapınmasın diye bu gerçek örtülmüştür.
  “onlar yıldızla yollarını bulurlar” şeklinde, bu âyet anlatılmak istenmiştir. ve elbette ki âyetin sadece bu mânâsına şartlanmış olan kişiler bizim bahsettiğimiz yönünü şimdi inkâr etmeye çalışacaklardır.
  oysa yıldızların yaydığı kozmik ışınımlar, onların beyne ulaşması, ‘’hidâyet’’ dediğimiz olaya yol açan beyin devrelerini açması ve o kişinin takdîri hüda ile böylece hidâyet bulması hiç de yadırganacak bir olay değildir!.
  ‘’allah’ım beni doyuran sensin!’’ dediğin zaman, yediğin gıdaların çeşitli organların tarafından değerlendirilerek enerjiye çevrilmesi olayı nasıl ana mânâyı değiştirmiyor ve ortadan kaldırmıyor ise; burada da olay aynıdır!.
  burada anlaşılması gereken en önemli olay şudur:
  bedene nisbetle yenen yemeğin, içilen suyun, teneffüs edilen havanın yeri ne ise, yıldızlardan beyne ulaşan ışınımın yeri dahi odur!.
  nasıl ekmeğe suya havaya tapınılmıyorsa, böyle bir şey ilkellik ise, aynı şekilde yıldızlara tapınmak da o derece ilkelliktir!.
  varlıkta mutlak hüküm süren-tasarruf eden, allah azze ve celledir!.
  dilemiş ve herşeyi bir vesîle ile meydana getirmiştir.
  eğer biz aklımızı kullanır, kâinatın nasıl tümüyle bir mekanizma şeklinde işlediğini idrâk edebilirsek; allah’a karşı kulluk görevimizi çok daha geniş boyutlarda îfa etmiş oluruz!. elimizden gelmiyorsa, muhakkak ki kişi kapasitesi dışında kalandan mesûl değildir!.
  “geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizlere teshir buyurdu. bütün yıldızlar da o’nun emrindedirler!. elbette bunda aklı olan kavim için, ibretler vardır (nahl – 12)
  allah, yeryüzünde “halife” olarak insanı meydana getirmek istedi. onda, kendi özelliklerini izhar etmeyi diledi. ve onu meydana getirecek muhteşem kozmik fabrikayı, yâni kâinatı yarattı!. sonra onun içinde, kudretiyle insanı yarattı ve nihâyet onu kendine ayna kıldı!. tâ ki sayısız özellikleri onlarda her birinde ayrı ayrı yansısın!.
  “allahû teâlâ yaratıklarını karanlık içerisinde yarattı ve sonra onlara nûrundan saçtı. o nurdan kime isabet ederse hidâyet bulur. ve her kime isabet etmezse dalâlette kalır”. (tırmizî)
  “ve yıldızla onlar hidâyet bulurlar” (nahl – 16)
  bu anlayışla eğer araştırırsak, bu hususa işaret eden daha nice âyet buluruz.
  evet, “yıldızla hidâyet bulurlar”.
  kimler?.
  hidâyet bulanların tümü!.
  çünkü, âyeti kerîmede sınırlayıcı hiçbir hüküm yok!.
  oysa, maalesef bu yönünden haberdar olmayanlar tarafından, âyetin mânâsı son derece dar kapsamlar içinde mütalâa edilmiş ve kısmen de âdeta zorlanarak; “çölde yollarını kaybedenler, yıldızlara bakarak yollarını bulurlar” şeklinde bir mânâ ile sınırlanmıştır!.
  evet... hâdi, cenâb-ı hak’tır!. dilediğine hidâyet eder, dilediğini dalâlette bırakır!. dilediğine nûrunu isabet ettirir, hidâyet denilen çalışma o yönde, onu çalışmaya kolaylaştırır. dilediğine de isabet ettirmez!.
  diğer taraftan “yıldızlar da onun emrindedirler. aklı olan için bunda ibret vardır!” şeklindeki açıklama dahi, yıldızların o’nun emri ile birtakım işler yapmak üzere varedildiğini; cansız, işe yaramaz, süs olsun diye yaratılmış şeyler olmadığını anlatmaktadır.
  ancak bütün bunları değerlendirebilmek için “aklı olanlardan” olmak lâzımdır. ki, geniş boyutlarda konuyu ihâta edip; bütün sistemi tüm ihtişamıyla kavrasın ve allahû teâlâ’nın azâmetine birazcık olsun yaklaşabilsin!.
  ara.jpg (366 bytes)

  kaza ve kader’in “sistem”deki işleyiş şekli
  astroloji ilmiyle anlaşılabilir ancak!
  kaza ve kader konusunu elbetteki bir sistem şeklinde anlatabilmek mümkün değildir; bunun sistemdeki işleyiş şekli, “astroloji ilmi”yle yani eski ifadesiyle “burçlar ilmi”yle son derece yakında ilgilidir. esasen astroloji insanın yapısıyla iç içedir veya insanın yapısına temel teşkil eden bir daldır.
  bilim mi değil mi???
  ben bunun tartışmasına girmiyorum… çünkü buna bilim değil diyenler, taş devrindeyken uçaktan bahsedenleri hayalcilikle suçlayanlar gibi kalıyor.
  dolayısıyle bunun bilim olduğunu, eğer önümüzdeki asır içinde insanlık evrenin bir üst boyutunu teşkil eden mikrodalga âlemi değerlendirebilecek duruma gelirse tesbit edebilecektir.
  kader konusunun kuvveden fiile çıkıp yani kader konusundaki nazari bilgilerin tatbiki bir biçimde anlaşılır hale gelmesi astroloji ilmiyle ancak anlaşılabilir olmaktadır.
  ara.jpg (366 bytes)

  allahû teâlâ’nın kaderi,
  “her an” nasıl uygulanmada?
  hemen burada şu mânâya gelen hadîs-i şerîfi hatırlatalım:
  enes radıyallahu anh naklediyor:
  rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki:
  -cenâb-ı hakk bir kazasını yerine getireceği zaman o kulun aklını başından alır, o kul bu halde o işi işler; sonra o kulun aklını iade eder de bu defa o kul pişman olup, ben bu işi nasıl yaptım der. (deylemî)
  evet, kader nasıl hükmünü yerine getirir, önce onu görelim;
  normal akıllı bir insan.. ama ne çare ki kaderin hükmü geldi çattı. mars, güneşinin üzerinden geçerken, ay da yükselen burcundaki bir planetin üzerine düştü. işte o anda ne olduysa oldu, son derece sudan bir sebeple karşısındaki kişiye karşı içinde âniden bir şiddet uyandı ve çekip bıçağını saplamaya başladı!. aklı başına geldiği zaman ise karşısındaki 12 yerinden bıçaklanarak ölmüştü!. sonra şöyle konuştu: “bir anda aklım başımdan gitti, vurdum vurdum... aklım başıma geldiğinde ise iş işten geçmişti!.”
  işte sık sık gazetelerde gördüğünüz bu satırlar bilinçsiz olarak anlatılan “kader” hükmünden başka bir şey değildir!.
  nitekim yukarıda nakletmiş olduğumuz hadîs-i şerîf de bu söylediklerimizi aynen teyîd etmektedir. böyle olunca, biz kimseyi suçlamayacak mıyız?. bu sorunun cevabını ileride “kadere iman” bölümünde vermeye çalışacağız.
  şimdi sadece olayın geliş şekline bakalım;
  evet allahû teâlâ’nın kaderi nasıl yerine gelir?. daha doğrusu her an nasıl uygulanmada?.
  beyinlerimiz her an burçlardan gelen sayısız kozmik ışınların bombardımanı altında!. bu ışınım, beyinlerimizin ilk açılışı kadarki kapasitesiyle her an alınıp değerlendirilmede. bu gelen ışınım, sürekli olarak değişen açılar ve değişen güçlerle beynimizde çeşitli planetlerin etkisiyle açılmış devreleri etkiliyorlar.
  meselâ ilk açılımdaki mars devresi, bir zaman jüpiter’in yansıttığı ışınımı alırken, bir süre sonra satürn’ün yansıttığı, bir süre sonra güneş’in yansıttığı ışınımı alıyor. ya da ilk açılım ile ay; sürekli üzerinden geçen çeşitli planetlerin yansıttıkları tesirleri almada; ve gene süratli devriyle çeşitli ilk açılım devrelerini etkilemede.
  böylece bizler sürekli olarak hâlden hâle girmekteyiz.
  bazı kişilerin ilk programlanışları çok sert olur ve bunlar beyin yapıları itibariyle çok hassas olarak aramızda yaşarlar. en ufak bir etki alımında hemen duygulanırlar, daima meseleleri olduğundan çok büyük olarak görüp değişik hâllere girerler.
  bazıları da son derece ağırkanlı, zor değişen tiplerdir. gene bazıları dışa dönük, atak, girgin; bazıları da içe dönük, pasif, ilk hareketi hep karşılarından bekleyen tiplerdir.
  bazılarının iç dünyalarında çok büyük hareketler olup bunları bir türlü dışa vuramazlar; bazıları da aksine, çok konuşkan hareketli, etkileyici tiplerdir ama iç dünyaları dışı yeterli oranda besleyebilecek kapasiteye sahip değildir. çoğunlukla bundan dolayı içdünyalarında pişmanlıklar duyagelirler.
  kısacası insanların bütün huyları, karakterleri, mizaçları tamamiyle beyinlerinin ilk açılımında aldıkları açılımlar, programlanma istikametinde oluşur. ve bu ilk tesirlerde ne kapasitede bir açılım ve yönlenmeye nâil olmuşlarsa, artık yaşamlarında da o istikamette bir çalışma içine girerler. ama bu gene de nasıl başladılarsa öyle bitecektir, demek değildir. zîra, ilk açılımdan sonra, bir vesile ile o kişi şâyet zikre başlar ise, bu defa beyninde yeni açılımlar oluşacağı için, huylarında, davranışlarında bazı değişiklikler olmaya başlar.
  ancak bu değişiklikler, daha ziyade kişinin “istidat” yönüyle alâkalı olan, doğum günleri ile ilgili olarak aldığı tesirlerde daha çabuk görülür. kişinin “kâbiliyet”iyle alâkalı, doğum saatiyle ilgili devrelerde ise, değişim çok daha yavaş olarak meydana gelir.
  daha önceden de belirtmiş olduğumuz gibi, 120. günde alınan tesirlerle ilgili hususlarda ise, yani kişideki “a’yân-ı sâbite”de ise asla değişiklik olmamaktadır!.
  “said ana karnında saiddir; şakî ana karnında şakîdir”.
  yâni cennete gitmesine yol açacak ekstra antiçekim dalgalarını üretme ihsanına beyin daha 120. günde nâil olmuştur. ya da maâlesef hayır!.
  muhakkak ki allah dilediğini yapmadadır!. ve trilyonlarla güneşin içinde yüzdüğü evreni vareden güce sual sorulmaz yaptığından!.
  ara.jpg (366 bytes)

  astroloji,
  insanın yapısını tanıması için önemlidir
  astrolojinin din içindeki yeri, kader konusuyla yakın alâkası dolayısı ile bu hususlara oldukça önemli yer verdik.
  astroloji, insanın yapısını tanıması için günümüzde oldukça önemlidir.
  geleceğe dönük hükümler çıkartmak, falcılıkta bulunmak yönüyle ise bâtıl!..
  zira bu hususta öylesine çok geniş kompozisyonlar söz konusudur ki, bilgisayarlarla bile işin içinden çıkmak mümkün değildir.
  gazalî hazretlerinin “ihyâ-u ulûmi'd dîn” adlı eserinde, ashabın âlimlerinden olarak bilinen ibni abbas radiyallahu anh'ın şöyle dediği yazılıdır:
  “o allah ki yedi semâ yaratmış, arz’dan da onların bir mislini; aralarından emir inip duruyor!.” (talâk 12)
  âyet-i celîlesinin tefsirini yapacak olsam, beni taşa tutardınız. bir başka nakilde de: “beni tekfir ederdiniz!..”
  gene aynı yerde resûlü ekrem'in çok yakınındakilerden biri olan ebû hureyre radiyallahu anh şöyle dediği kayıtlıdır:
  “rasûlullah efendimizden iki kab ilim aldım, birini dağıttım. eğer diğerinin ağzını açsam, bu kelleyi uçururdunuz!..”
  ashabtan önde gelen ve âlim sayılan bu zâtların anlayışsızlar tarafından “tekfir” edilmesine, ya da boğazının kesilmesine kadar yol açacak “sırlar” acaba nelerdir?..
  şunu kesinlikle bilelim ki...
  din bugün çoğunluğun sandığı gibi yüzeysel emirler-yasaklar bütünü değildir!..
  din’de öyle “sırlar” vardır ki, bunlara muttalî olan bir kişinin bütün hayatı değerlendiriş şekli mutlaka değişir!.. ve bunlar ancak yüksek tefekkür gücüne sahip olarak yaratılmış beyinlere has ilimlerdir!..
  öyle ise, bizler de artık beyinlerimizi çalıştırıp, 5 duyuyla kayıtlı mahlûklar olarak yaşama seviyesinden; allahu teâlâ'nın kendisine “halife” olarak meydana getirdiği, “en şerefli” olma mertebesine ulaşalım!..
  ara.jpg (366 bytes)

  atlas feleği
  muhyiddini arabi şöyle devam ediyor;
  “hak teâlâ burçlarında olan hazinelerden ve etkili bilgilerden bir şey almak için 12 melâikenin elinde bulunan bu yıldızlardan her bir yıldızı atlas feleği içinde yerleştirmiştir.”
  içinde yerleştirmiştir yani güneş sistemimiz dışındaki galaksi içinde!
  ara.jpg (366 bytes)

  burçlar
  eskilerin “burç” kelimesiyle adlandırdığı takımyıldızlar yaklaşık 500-600 milyon ile milyarı geçen sayılarda biraraya gelmiş güneş benzeri yıldızlardan oluşmuştur. ve bunlar, evrene, kendi yapılarına uygun bir biçimde çeşitli kozmik ışınlar yayarlar.
  bunların yaydıkları ışınlar ise güneş çevresinde dönmekte olan dünyayı ve üzerindekileri, tüm sistemle birlikte sürekli bombardıman altında tutarlar.
  ara.jpg (366 bytes)

  burçlar, gerçekte.
  melekî varlıklardır!
  az önce dedik ki, taş, yıldız, hayvan gibi isimlerin ardında, hakk’ın varlığından başka bir şey mevcut değildir!. bir yıldız ya da takımyıldız, ‘’burç’’ dediğimiz sistemler dahi belirli mânâları ihtiva eden yoğunlaşmış kitleler.
  burçlar, meleki varlıklardır gerçekte...
  burçlar, orijini itibariyle “meleki boyut” olması hasebiyle, bu boyut itibariyle cennet boyutunda tesirlerini icra ederler.
  ara.jpg (366 bytes)

  burçların bedenleri
  ve ruhları
  “burçlar” dediğimiz sistemler sürekli dönüşüm hâlindedir, bedenleri itibariyle; ruhları ise esmâ kökenli meleklerdir ve onlar için ölüm kavramı geçersizdir.
  ara.jpg (366 bytes)

  "burçlar" hakkında
  tasavvuf ehlinin görüşleri
  önce tasavvufun en önde gelen simâlarından muhyiddin a’râbî’nin âlemin ve burçların oluşu hakkındaki görüşlerini dinleyelim özetle; fütuhatı mekkîye isimli eserinden...
  muhyiddin a’rabi diyor ki:
  “hak teâlâ, kendinde bir şey yok iken, mevcûdiyet sıfatıyla sıfatlanmıştır. diyebilirim ki, hak teâlâ, mevcûdiyetin ta kendisidir.
  rasûlullâh sallullahu aleyhi ve sellem efendimiz:
  “allah vardı ve onunla beraber hiçbir şey yoktu.”
  buyurmuşlardı.
  hak teâlâ kendi nefsi ve hüviyeti yönünden bilinmez; bu bilinmezlik ve görünmezlik keyfiyetine de “ilim” denmiştir.
  hak teâlâ’nın evvelki şekli, buluta benzer bir duman şeklinde olmasıdır. burada âlem, “bâtın” hükmüyle mevcuttu. bâtınî hükümden ise âlemin zuhûru imkânsızdır.
  işte bu ilk duman da rahman’ın “zâhir” adı olmuştur. bu durumda kendi nefsini görerek ilmî ve özel bir tecellî ile ruhî şekillerden birini seçmiştir. bundan sonra zâtıyla nefsine bakınca nefsini sayısız sıfatlarla muttasıf olarak buldu. işte bu buluşu meydana getiren ilk bakış, ilim’di.
  ilimde mevcût olan bu sıfatlara da “mâkûlât” dendi. aynı zamanda “aklı evvel” adını bu bakışı yapması hasebi ile aldı. bu akıl, âlemlerin duman ve bulut içinde gizli olan sıfatlar olduğunu, bunun da kendi nefsi olduğunu seyreyledi. ve bu sanki gölge olan aklın zâtından uzanan varlık, o tecellinin nûrundan oluştu.
  buna da “levhi mahfuz” veya “zâti tabiat” denildi. bununla beraber bu boyutta bunun tümüne hayat, ilim, irade, kelâm denildi.
  rükûnler boyutunda ateş-hava-su-toprak; cisimler âleminde sıcaklık, rutûbet, soğukluk, kuruluk; canlılar düzeyinde de kan, safra, sevda, balgam denilir.
  bundan sonra “akl-ı evvel”, çehresini o dumana çevirerek, kendisinden neler kaldığını görmek istedi. fakat bu sıfatların varlığının dışında hiçbir şey göremedi. işte bütün âlemin sûret ve şekilleri bu zulmet ve gizlilik içinde bulunmaktadır. hak teâlâ’nın arş’ı da bu zulmet içindedir. arşın etrafında da kürsü, felekler, cennetler, semâlar, rükûnler ve doğurucular vardır. bu varlığın babası akıldır, anası nefs.
  “şunu da bil ki, hak teâlâ daha evvelce anlattığımız kürsü içinde şeffaf dairevî bir cisim yaratmıştır. bunu da 12 eşit parçaya ayırmış ve bu parçalara burçlar adını vermiştir.”
  bu burçlar toprak, su, hava, ateş gibi unsurlardan olup, tıpkı dünya ehlinin unsurlarına benzer.
  hak teâlâ her bir burçta cennet ehlinden bir melâikeyi orada iskân ettirir. işte bu burçlardan cennetlerde tekevvün edecek şeyler tekevvün eder. değişiklikler ve karışıklıkların tümü bu burçların değişmesiyle ve kurulan düzenin bozulmasıyla olur.
  gerçek olarak âlemimizin öncülüğünü bu 12 burçta bulunan 12 melâike yapmaktadır. böylelikle bu 12 burç, âlemlerimizin gerçek olarak imamlığını yapmaktadır. arşın esası 4 kaide üzerine oturtulduğundan, bu burçlar 12 olmasına rağmen, 4 mertebe üzerine bulunurlar.
  konaklar üçtür. dünya, berzah, âhiret. bu konaklardan her bir konağın dört menzili vardır. bu konaklarda bunların hükmü geçer. üç konağı dört menzile çarparsak 12 eder bu da 12 burca delâlet eder.
  şu anda bize cennet gibi gelen dünyamız, âhıret günü itibariyle ateşe döneceği için berzah da bu dört menzilin hükmü altındadır. cennet de bu dördün etkisindedir.
  bunlardan koç, aslan, yay aynı mizaç ve mertebededir.
  boğa, başak ve oğlak başka mertebede ve aynı mizaçtadır.
  ikizler, terazi ve kova başka mertebe ve aynı mizaçtadır.
  nihâyet yengeç, akrep ve balık başka mertebede ve aynı mizaçtadır. bunlar dört hâkim vali olarak bir menzilde bulunurlar.
  dünyanınki ise yengeç burcudur.
  berzah âlemi ise başak burcunun hüküm ve etkisi altındadır. ayrıca bir de dünyanın ateşe dönmesi durumunda sahibi yengeç burcu olmaktan çıkar ve terazi burcunun hükmüne girer. cehennem ateşine düşenlerin azâbı sona erdiğinde ise ikizler burcu dünyayı teslim almış olur.
  cenâb-ı hak teâlâ oniki burcun mümessili olan her bir melâikeye otuz ilim hazinesi vermiştir. bu burçlardaki melâikeler kâinatta lüzumlu olan şeyleri bu ilim dolabı olan burçlardan olarak indirirler ve bir sene ile yüz sene arasında dünyada bırakırlar.
  cennet ve cehennem ehline nezâret hakkı da bu 12 burca verilmiştir. cennetteki hükümler hep bu 12 burçtan çıkar.
  cennetlerdeki meydana getirişlerden tutun da; yemek ve içmek, nikâh ve hareket, değişiklik ve şehvet gibi şeyler hepsi o hazinelerden inen 12 burcun temsilcileri eliyle ve allah’ın izniyle olur. adn cenneti hariç, diğer cennetleri bu 12 burcun mümessilleri bina etmişlerdir.
  insanın âhıret neşeti, berzah neşeti gibidir. insanın bâtını, kendisine göre bir hayâldir.
  mükevkep felek cennetin tabanı, atlas felekte cennetin semâsıdır. hava, âlemin hayatıdır. bu nemli sıcak bir havadır. hava içindeki nisbetler ve dereceler yükseldi mi buna ateş adı verilmiş olur. hararet ve rutubet derecesi düştüğünde ise su adını almış olur. havadan gayrı süratle değişecek bir şey yoktur.
  en azâmetli burçlar da hava tabiatlı ikizler, terazi ve kova burçlarıdır.
  dünya ve dünya semâsı içindeki aydan sonra ikinci semâda merkür, üçüncü semâda venüs, dördüncü semâda güneş, beşinci semâda mars, altıncı semâda jüpiter, yedinci semâda da satürn vardır.
  bu gezegenlerin her biri meydana geldikten sonraki zaman içinde, burçlardaki hazineler bu gezegenlere melâikeler tarafından indirildiler ve bütün bu uydulardaki rükûnlere tesir etmeye başladılar.
  zaman, tümüyle izâfî bir şey olup gerçek varlığı yoktur. güneşin görünmesiyle gündüz ve kaybolmasıyla gece olur ki bu izâfî hükümlerden aylar, mevsimler seneler doğar.
  allah her semâyı imâr edecek ruh âlemleri ve melâikeler yaratmıştır.
  insanlardan evvel, allah, yeryüzünde ateşten yaratılmış olan cinleri var kılmıştı.
  dünyadan ayrıldıktan sonra, artık uyku diye bir şey yoktur. çünkü kıyâmet günüdür.
  mükevkep felek ateşe döndüğünde, bu feleğin içi mukaar yâni sonsuz ateş derinliği olduğundan “cehennem” adını almıştır.
  sırat ise, arzımızın üstünden mükevkep felek doğrultusunda ve belirli bir yükseklikte cennet surları dışındaki geniş ve çimenli alana doğru kurulur.
  dünyada insan bir hayâldir.
  bugün dünya evi denen bu yerler kıyâmet günü cehennem evi hâline gelecektir.”
  evet, hazreti muhammed aleyhisselâmın getirdiği islâm dini’ni en iyi anlayanlardan biri olan muhyiddini a’rabî’den bu konuda size naklettiğimiz cümleler şimdilik bu kadar.
  ibrahim hakkı erzurumi diyor ki:
  zamanın gavs-ı a’zâmı ve kutbul aktabı olarak bilinen büyük âlim, mütefekkir ve mutasavvıf ibrahim hakkı erzurumî de burçlar ve tesirleri hakkında bakın neler demiş:
  “zuhal (satürn) yıldızın tabiatı gayet soğuk ve kurudur. erkek olup, gündüze nisbet edilmiştir. nahsı ekber, denilmiştir. buna bakmak gam ve keder getirir.
  buna karşılık zühre (venüs) gezegenine bakmak da surûr ve safâ getirir demişlerdir.
  zuhal yıldızına ahmaklık, cehâlet, korkaklık, cimrilik, kin, yalan, levm, tembellik ve geç anlama gibi huylar izâfe edilmiştir. bu yıldız rahimlere vâki olan nutfelere tâli olsa, bu yıldızın tabiatı ve vasıfları, allahû teâlâ’nın izni ile sirâyet edip, o cibiliyetle doğumdan sonra bu vasıfların meydana çıktığı tecrübe olunmuştur.
  zuhal, çarşamba gecesine ve cumartesi gününe hâkim bulunmuştur.”
  bu gibi bilgileri her gezegen için anlatan ibrahim hakkı erzurumî bu arada çeşitli hadîslerde geçen “beşyüz yıllık yol” tâbiri için de şu izahı yapmaktadır:
  “heyeti islâm’da göklerin ve yerlerin büyüklük ve uzaklıklarını beşer yüz yıllık yol ile târif etmekten maksad, büyüklüklerinde mübalağadan kinayedir, yoksa bu esas ölçüleri değildir.”
  bu şiirinde yıldızların olaylar üzerindeki tesirlerini şu satırlarla ifâde eder. i. hakkı erzurumî:
  “ve sonra hakkı der, ilm-i felek sırrını ayân ettim
  otuz beyt içinde nahs ve sa’d saatlerini beyân ettim.
  iki âlemde bir bildim müessir zât-ı mevlâyı
  fakat sebeplere bağlanmış ednâyı hem alâyı.
  eğer bilmek dilersen olduğun saat ne saattır
  hangi yıldız hükmeder, ol dem nuhusat ya saadettir.”
  dünya üzerindeki oluşumların sebeplerinin yıldızlar olduğunu, ancak bu sebepleri meydana getirenin de allahû teâlâ olduğunu böylece tespit eden erzurumî, ayın tesirleri hakkında da özetle şunları söylemekte:
  “denizlerdeki med-cezir olaylarında ay baş müsebbibdir.
  ayın ilk onbeş gününde sıcaklık ve rutubet çok olduğundan damarlar kan ile dolup insan ve hayvan bedenleri kuvvet bulur.
  dolunaydan sonra soğuk ve kuruluğun ağır basmasıyla ihtilâtı erba bedenin derinliklerinde bulunmakla damarlarda kan azalıp, büyüme ve gelişme az olur; insan ve hayvan bedenleri zayıflar.
  arabî ayların ilk yarısında hastalanan kolay kurtulurken, ikinci yarıda hastalananlar güç sıhhat bulurlar.
  ayın ilk yarısında canlıların beyin dokuları ziyade olup, ikinci yarısında azalma olur
  mehtapda insan aya karşı uyusa veya çok otursa, bedenine gevşeklik ve tembellik gelip, baş ağrısı ve nezle olabilir.
  mehtapda hayvan eti kalsa az zamanda tadı ve kokusu değişir.
  ilk yarıda balıklar su yüzüne yakın olup yağlı ve güçlü iken, ikinci yarıda dibe kaçıp güçleri ve yağları azalır.
  ilk yarıda haşerat yeryüzünde daha çoğalır ve yırtıcılar canlıları yemeye daha heveskâr olur. ikinci yarıda bunun tersi olur.
  ayın ilk yarısında dikilen ağaçlar çabuk büyür ve çok gelişir; ikinci yarıda ise dikilen ağaçlar zayıf olur veya kurur.”
  ayın çeşitli burçlarda doğuşunun hangi sahalarda getireceği faydalar hakkında da özetle şunları söylemekte “mârifetname” sahibi. hakkı:
  “ay;
  koç burcunda doğduğunda her işe başlamayı güzel say;
  boğada olduğunda evlen, ticaret yap, bina yap;
  ikizlerde doğduğunda gayrımenkul al, ilim oku;
  yengeçte iken haberleşmeye değer ver, müshil kullan, seyahate çık;
  aslanda iken ihtiyaçlarını, giderecek kişiye arzet, ziraat, tamir ve hacamat yap;
  başakta iken yeni giy, dostlarla sohbet et ve ibâdete ağırlık ver;
  terazide iken alış-veriş yap, sohbet eyle, kur’ân dinle, devâlı nesneleri iç;
  akrep burcunda iken, temizlen, arın, yalnızlığa çekil, sükût edip iç âlemine dön;
  yay burcunda iken kan aldır, hamam ve traşı iyi say;
  oğlak burcunda iken kuyu kaz, toprakla uğraş, alış-verişi iyi say;
  kova burcuna geldiğinde vasıtalı olarak seyahate çık güzel yerleri gez;
  balık burcunda iken de deniz seyahati iyidir, ortaklık ticareti iyi olur.”
  mârifetnâme’de, gezegenlerin tesirinin hakikatı bahsinde beşinci nevî de özetle şöyle demektedir ibrahim hakkı hazretleri:
  “yıldızlar, meleklerin elinde mecbur ve muztardır. melekler de hak teâlâ’nın emrinde boyun eğerler, itâat ederler. hepsi onun iradesi ile ve kudreti ile harekette ve hareketsizliktedir.
  güneş sıcak ve kurudur. ay soğuk ve rutûbetlidir. yıldızlar bu keyfiyetleri ile âlemde mutasarrıftır. müneccim –astrolog- bu sözleri ile doğruyu söylemektedir. ancak bütün işleri, yıldızlara bağlaması doğru değildir. yıldızlar ancak hak teâlâ’nın izni ile bu tasarruflara yetmişlerdir. yıldızlar ve tabiatların tesir ve tasarrufda rolleri vardır.
  oniki burçda oniki melek vardır... yedi gezegen gece gündüz o burçların kapılarında dolaşıp hizmet ederler!”
  bu konuyu daha detaylı olarak anlatan ibrahim hakkı, konuları geniş boyutlu görmek gerektiğini de belirterek tek bir bilimle çözülemeyeceğine işaret ederek şöyle der:
  “bu hakikatı bu şekilde idrâk etmek ne tıb ilmiyle, ne hikmeti tabiî ile ve ne de ahkâm-ı nücum-astroloji hükümleri-ile hâsıl olur. ancak nübüvvet ilmiyle bilinir!.”
  günün hangi saatlerinde hangi işlerin yapılmasının uygun olacağını dahi astrolojik tesirlere bağlı olarak açıklayan erzurum’lu ibrahim hakkı, bu konuda da şöyle der:
  “otuz beyt içinde nahs ve sa’d-menfi ve müsbet saatleri beyân ettim.
  iki âlemde bir bildim müessir zât-ı mevlâ’yı
  fakat sebeplere bağlamış ednâyı hem â’lâyı
  eğer bilmek dilersen olduğun saat ne saattır
  hangi yıldız hükmeder ol dem nühuset ya saadettir.”
  bu arada günün hangi saatine hangi yıldızın radyasyonu güçlüdür, bunun hesabının nasıl yapılacağını öğreten beyitleri yazan hakkı daha sonra şöyle der:
  “saat zamanlarını bir bir yedi gezegene ver gel.
  olduğun vakte hangi gezegen gelirse hâkim onu bil
  zuhaldir -satürn- nahsı ekber saati hem ağır olurmuş
  yeri yedinci felektir bina yap başlama hiç iş
  mübârek müşteridir -jüpiter- sa’di ekber saatini hoş bil
  bey ve şira, tezvic edip her şugle ol mail.
  cihan merihe -mars- mahkûm olduğu saat hiç iş etme.
  çünkü nahs-ı esgardır kan aldır kimseye gitme.
  mübârek şems-güneş-hükmünde, taleb kıl cümle yârânı.
  yeri dördüncü felektir ziyâret eyle sultanı zühre –venüs- sa’di esgardır o saat ictima eyle.
  sohbet ve tatlı söz et güzel ses istimâ eyle.
  nakş, et, hesab etmek olur mergub
  kamer –ay- sa’d oldu bu gökte o saatte sefer hoştur.
  ticaret, şirket, haber ve mektub göndermek hoştur.
  yedi seyyare ahkâmı bu tertib üzere kanundur.
  gel ey hak’kı bil o hak’kı, cümle hüküm o’nundur.”
  bedenin terkibi bahsinin ikinci fasıl, üçüncü nevi’nde ise erzurum’lu ibrahim hakkı hazretleri şu görüşü anlatır:
  “allahû teâlâ’nın kudreti ile, ulvî ecramın -planetlerin ve burçların- süflî cisimlerde -maddî yapılarda- çeşit çeşit tesirleri daimî olduğundan, bütün halkın şekil, hâl, ahlâk ve tavrı henüz ana rahminde nutfe iken rast gelen baht ve tâli’leri tesirlerinden meydana gelmiştir.
  ana rahmine nutfe vâki olduğu saatte, baba ve ananın tâlileri hangi işte ise, o, nutfenin zâtına tesirle nakşıbend, yâni işlenmiş olur.
  meselâ saâdeti, şekâveti, anlayışlı, ahmak, bahil cömert, korkak, yiğit, sevgi, düşmanlık hırs kanâat, himmet ve alçaklık, fakirlik ve zenginlik, rahat ve rahatsızlık, yaşama ve yaşamama, ceml ve kemâl, kelâl ve melâl her ne hal üzere ise, o nutfenin zâtına tâli olur.
  çünkü o nutfe ceninin cisminin levh-i mahfûzdur. levh-i mahfûz ise bu âlemin mazharı, aynasıdır.
  o halde, saîd olan, o saadetini annesi karnında bulmuştur. şakî olan da şekâvetini anası karnından almıştır.
  nitekim habîb-i ekrem (aleyhisselâm) hazretleri şöyle buyurmuştur:
  said o kimsedir ki, annesi karnında said olmuş; şakî o kimsedir ki, annesi karnında şakî olmuştur!.
  herkesin tâli’nin tesirini remz ve işaret ile duyurmuştur.
  halkın bütün şekil, sıfat ve mizaçları felekî vaziyetler gereğince rahîmlerde ayrı olunca, ecelî müsemmaları da mizaçlarına göre orada muhtelif takdir olunmuştur.”
  aslına sâdık kalarak günümüz türkçesine “mârifetnâme”yi kazandıran bedir kitabevi’nin basmış olduğu nüshalarda nakletmiş olduğumuz bölümleri daha detaylı olarak okuyabilir inceleyebilirsiniz. diğer kitabevleri ise maalesef bu bahislerin önemini anlayamadıklarından, günümüzde lüzumsuz sanarak bazı bölümleri, türkçeleştirdikleri metinlere almamışlardır.
  mevzûu daha fazla uzatmamak gayesiyle, muhterem imam azîz bin muhammed nesefî hazretlerinin yazmış olduğu “zübdetül hakaik” adlı eserinden alıntılar yapmayacağım. esasen gününün şartları içinde bu konuları açıklamaya çalışan bu değerli din âlimi “mebde ve meâd” adlı eserinde çok teferruatlı olarak çeşitli hususları açıklamış, burçların ve güneş sistemi içindeki yıldızların insanlar üzerindeki tesirlerini anlatmış, ölümötesine dair çeşitli hallerden sözetmiştir. çok geniş olan bu eseri daha sonra “zübdetül hakaik” adlı eserinde de özetlemiştir. arzu edenler günümüz türkçesine çevrilmiş olan “zübdetül hakaik” adlı kitabı da tetkik edebilirler.
  inşâallah muhyiddin a’rabî hazretlerinin “fütûhatı mekkiye” adlı eseri de orijinaline sâdık kalınarak türkçe’ye kazandırılabilse, bu takdirde görülecektir ki, henüz günümüz insanınca anlaşılamamış ve idrâk edilememiş pek çok gerçek geçmişte yaşamış çok değerli âlimlerimiz tarafından tespit edilmiş, ancak günün şartları dolayısıyla ilmî olarak izah edilememiştir.
  ara.jpg (366 bytes)

  seyyarelerden herbiri
  kendi semâsı dahilinde bir arz(yeryüzü) gibidirler
  ve onlarda da
  allah’ın bir takım mahlûkatı vardır!
  şimdi de
  “emri semâdan arza nâzil olarak tedbîr eder”
  ayetideki, “tedbîr”in mânâsına gelelim..
  bakın hamdi yazır merhum “tedbîr”i nasıl açıklıyor:
  “tedbîr, bir işin arkasını görerek ona göre gereğini tâyin etmektir. allah teâlâ’nın tedbiri ise, hikmetine göre irade buyurmasıdır..
  şu halde burada “emîr”, umurun tekili olarak “şein” mânâsınadır.
  yani, dünyanın işini melâike gibi semâvî esbab ve kuvaile yukarıdan aşağıya indirmek suretiyle tedbir ve idare eder..” (c.6; s:3859)
  sanırım artık iş iyice şekillenmeye başladı...
  bakın, “bütün yıldızlar emriyle faaliyetteler”..
  peki ne iş yapıyorlar, görevleri ne?
  boş yere, kuru kuruya gökte dönsünler, sadece süs olsunlar diye mi yaradilmış bu yıldızlar?
  “allah yedi göğü ve arzdan (yeryüzü) da bir mislini yaratmış; emir (hüküm), aralarından nâzil olmaktadır”
  âyetinin yorumunda bakın hamdi yazır merhum ne diyor, “hak dini kur’an dili” isimli en kapsamlı ve değerli tefsirinde:
  “bizim anlayabileceğimize göre, bunun zâhirde seyyarelerden her biri kendi seması dahilinde bir arz(yeryüzü) gibidirler; ve onlarda da allah’ın bir takım mahlûkatı vardır; demek oluyor!.” (c:7;s:5078)
  “esahhı akval olan bu ihtimale göre, arzımızın seyyarelerle, seyyarelerin arzımızla bir mücaneseti, ve semâlarla da bir mümaseleti bulunduğu neticesi alınır..
  bundan da, arzımızın dahi bir seyyare ve seyyarelerin azçok arzımız gibi kendi âlemlerinde birer merkezi sıklet ve bazı mahlûkata mesken ve bazı eserlere menzil olan maddi ve laekalmeadin ve nebatı havi birer cirm oldukları sezilebilir...” (c:7;5081)
  ara.jpg (366 bytes)

  takımyıldızların yaydığı kozmik ışınlar
  birbirlerini ve bu arada
  dünyamızı da etkilemektedir!
  her biri canlı ve bilinçli bir yapı olan, çeşitli "allah" isimlerinin mânâlarını hâvi "burçlar"ın, yani günümüz deyimiyle “takım yıldızların”, yaymış oldukları bir kısım kozmik ışınlar, sürekli olarak birbirlerini ve bu arada dünyamızı da etkilemektedir!
  ara.jpg (366 bytes)

  burçların beyin üzerindeki etkileri
  bkz. b / beyin / beynimiz nasıl programlanıyor?
  ara.jpg (366 bytes)

  yıldızlardan gelen tesirler,
  yalın tesirlerdir
  beyne gelen tesirler, beyne gelen tahrik unsurlarıdır... gelen melekî tesirler belli konulara dönük tahrik unsurudur.
  yıldızlardan gelen tesirler de böyle, yalın tesirlerdir... bir belirli fikir getirmiyor!. fakat, geldiği konumu itibariyle beynimizdeki hangi açılımlara hitâb ediyorsa, hangi açılımları etkiliyorsa ve açılımlarda bizde nasıl bir tabanı varsa, ona göre bizden bir davranış ortaya çıkıyor.
  ara.jpg (366 bytes)

  burçlar,
  hayvan ve nebatları da etkiler!
  işte sadece güneş ve ay değil, güneş sistemindeki bütün gezegenler ve onların çevresinde bulunan sizin "burçlar" kelimesiyle bildiğiniz takım yıldızlar ve daha başkaları, her an henüz mâhiyetini bilemediğiniz güçte radyasyon ile dünya üzerindeki varlıkları etki altında tutmaktadır! yâni, bunların yolladıkları kozmik ışınlar, gerek insanların, gerek hayvanların ve gerekse nebatların yapıları ve davranışları üzerinde büyük ölçüde etkili olmaktadır.
  ara.jpg (366 bytes)

  astrolojinin ispatı,
  kendinizdedir!
  söylediklerimizin ispatı için önce iki bilgiye ihtiyaç vardır;
  1-kesin doğum tarihimiz. senesi, ayı ve günü... meselâ 1945-1-21 gibi...
  2-doğum saati. günün hangi saatinde doğmuş olduğunuz... 02.45 gibi...
  şimdi bu iki bilgiye sahipseniz...
  “a’dan z’ye astroloji“ kitabını bulunuz ve oradan doğum tarihinize göre asıl burcunuz ile doğum saatiniz itibariyle yükselen burcunuzu bulunuz ve okuyunuz. yüzde 40-50 arasında özelliklerinizi “esas burcunuzdan”; yüzde 50-60 arasındaki özelliklerinizi de “yükselen burcunuzda” bulacaksınız. duygularınızı görmek için de doğduğunuz saatte ayın hangi burçta olduğunu öğrenip, okuyarak çözebilirsiniz.
  şâyet kendi doğum tarihinizi veya saatinizi bilemiyorsanız, bildiğiniz bir yakınınız için de aynı çalışmayı yaparak sözlerimizin gerçek olduğunu görebilirsiniz.
  biz cenâb-ı hakk’ın mânâ yoluyla ihsân ettiği bu tür sayısız bilgiyi bilfiil kişiler üzerinde araştırma yaparak kesin hâle getirdik. dilediğimiz, sizlerin de aynı araştırmayı yaparak ilâhî düzenin nasıl işlediğine dair kesin bilgilere kavuşmanızdır...
  zîrâ daha ilerde anlatacağımız bir takım hususların, beynin bu işleyiş düzeni ile son derece yakından alâkalı olduğunu göreceksiniz. onun için öncelikle bu bölümün çok iyi bir biçimde anlaşılması gerekmektedir.
  esasen kişinin yüzde 90’lara varan bir biçimde, tüm özelliklerini dahi okuyabilmek ehli için mümkündür.
  bunun için, “gökgünlüğü” denen “ephemeris” adlı bir kitap ile “dalton’s tables of houses” adlı ikinci bir kitaba ihtiyaç vardır. birinci kitapta, sizin doğduğunuz günde güneş sistemindeki tüm planetlerin, hangi burçların kaç derecesinde olduğu bilgisayarlarca hesaplanarak yazılmıştır. ikinci kitapta ise hangi burçların doğduğunuz saatte kaçar derecelik açılarla beyninizi etkilediği hesaplanır.
  işte çıkan netice, sizin “alın yazınız”dır!.
  işte beyin, bir beyin astroloji haritası çizildikten sonra, planetlerin düştükleri burçlara, birbirleriyle aralarında oluşturdukları açılara göre kişinin çeşitli yönleriyle kâbiliyetleri huyları, karakteri, mizâcı hakkında oldukça fazla şey söylenebilir. velev ki o kişiyi hiç görmediniz!. ancak burada çok önemli bir husus söz konusu tarih ve doğum saatinin kesin gerçek olması.
  ara.jpg (366 bytes)

  astroloji ilmini öğrenmenin
  yararları nelerdir?
  peki bu ilim bize ne getirir?..
  bu ilmi bilmek lüzumlu mudur?..
  bu ilmin insan için ne gibi yararlarından söz edilebilir?
  evet bu suallerin cevabını şöyle sıralayalım;
  astroloji ilminin deneylerinizle bir gerçeğe dayandığını gördükten sonra ister istemez bazı suallerin cevaplarını aramak zorunda kalacaksınız, şâyet düşünen bir beyne sahip iseniz.
  eğer sizin sayısız özellikleriniz, sizin hiçbir katkınız söz konusu olmadan daha doğduğunuz zaman programlanmışsa, ‘’ben’’ dediğiniz varlık nedir? elinizden gelenler nelerdir ve nereye kadardır?.. neden varsınız?.. varlığınızı değiştirebilir misiniz?. nereye kadar?.. nasıl?.. vs. vs...
  ara.jpg (366 bytes)

  burçların oluşturduğu gruplar
  ve özellikleri
  burçların yaymış olduğu ışın türleri esas olarak 4’e ayrılır. bu türler eskiden yapılan tasnifte, şu isimlerle belirtilmiştir:
  ateş; koç – aslan – yay
  hava; ikizler – terazi – kova
  su; yengeç – akrep – balık
  toprak; boğa – başak – oğlak
  şimdi önce bu dört gruptan sözedelim;
  “ateş” gurubunun en bâriz özelliği, bu guruptan olan kişilerin kendini beğenmiş, gururlu, dediğim dedik, bir yapıda olmalarıdır. daima çevrelerine hükmetmek isterler. hep zirveye tâliptirler.
  “hava” gurubunun özelliği ise havaî bir tip olmalarıdır. sebatkâr olmazlar. her konuya dönüktürler. fakat bir süre sonra o konudan bıkıp başka bir konuya merak sararlar. fedakâr ve çevreyi düşünen tiplerdir.
  “su” gurubunun ortak özelliği ise son derece duygusal bir kafa yapısına sahip olmalarıdır.
  “toprak” gurubu insanların ortak özelliği ise sâbit fikirli ve genelde maddeye dönük, paraya bağlı olmalarıdır.
  ancak...
  dikkate alınması gerekli en önemli husus...
  dedik ki az önce, esas itibariyle herkesin iki ana burcu vardır;
  a-”ana” ya da “iç” burcu.
  b-”yükselen” ya da “dış” burcu.
  biz daima karşımızdaki kişide, onun “dış burcundan” yani “yükselen” burcundan gelen özellikleri görürüz. ve kişi daha büyük çoğunlukla dış burcunun getirdiği özellikler istikametinde yaşar. insanların çok büyük çoğunluğunda “iç” burç ile “dış” burç farklıdır. bundan dolayı da siz kendinizin veya karşınızdaki kişinin sadece “iç” burç özelliklerine vâkıf olursanız, çoğunlukla o kişide bunları göremezsiniz!. zirâ önce de yazdığımız gibi, kişinin davranışları, mizâcı tamamiyle “dış” burcunun yâni “yükselen” burcunun etkisi altındadır.
  ve günümüzde insanların burçlar konusunda şöyle uzaktan bir bakıp sonra da inanmadan geçmelerinin ana sebebi bu “dış” burç ya da “yükselen” burç konusunda bilgilerinin olmayışında yatar.
  bize lûtfedilen ilme göre, vâkıf olmuşuzdur ki, kişi 35-40 yaşlarından sonra iyice “yükselen” burcun kapsamına girmekte ve bu kişinin kişiliği yüzde 70-75’e varan nispetlerde “dış” burcuna dönüşmektedir.
  bu sebeple karşımızdaki kişiyi doğduğu tarih itibariyle edindiği “iç” burç yönünden ziyade, doğduğu saat itibariyle edindiği “dış” burç yönünden tanımak zarûreti söz konusudur.
  bir kişinin iç ve dış burçları şöyle çaprazlaşabilir;
  iç burcu dış burcu
  ateş ateş
  ateş hava
  ateş su
  ateş toprak
  ateş grubundan birincisinde olan kişi son derece bencil, yaşamdan önce kendisini düşünen, dünyanın kendi çevresinde dönmesini isteyen, istekleri olmayınca da sadece kendi menfaatinin gerektirdiği biçimde bir yaşamı tercih eden kişi olacaktır.
  iç ateşe dış hava gelir ise, bu defa yukarkine benzer düşüncelere sahip olmasına rağmen, bu kişi yaşamında havai meşrebi olacak, kolay kolay âdetlere bağlı kalmayacak; çevresine yararlı faaliyetlerde, kendini fazla düşünmeden, bir takım davranışları ortaya koyabilecektir.
  ateş iç’e su dış burçlara gelince. yani koç veya aslan yâhut da yay gibi bir iç burca sahip olmasına rağmen, dışarıya bir yengeç ya da akrep veya balık düşmesi hâli. hayatı sıkıntı ve huzursuzluğa namzet bir kişi geliyor demektir. zira içteki ateş kaynaklı yapı dıştaki su nitelikli kapayıcı yapı yüzünden sürekli bastırılır. bu da kişide büyük oranda bir takım iç sıkıntıları meydana getirir. bu tesirler bazen çok artar, bazen de nispeten geriler.
  ateş içe rast gelen toprak dış da gene nispeten yukarıda saydığımız gibidir; ancak üsttekinde görülen şiddetli sıkıntılar ve bunalımlar bunlarda daha azdır. kafada cömert olan bu kişi fiiliyatta kolaylıkla para harcayamaz. çevrenizde gördüğünüz bildiğiniz zenginlerin yüzde doksana yakınının dış burcu toprak gurubundan olan boğa veya oğlaktır. ya da haritasında toprak gurubu, bu burçlarında birkaç güçlü planet mevcuttur. veya 2. evinde para getiren güçler mevcuttur.
  esasen burada konuya sadece bazı örnekler vermek istediğimiz için detaylara fazla girmeyeceğiz.
  gelelim hava içe düşen dışlara...
  iç burcu dış burcu
  hava ateş
  hava hava
  hava su
  hava toprak
  hava gurubundan olan bir beyinin en bâriz özelliği insanlığa yardımı, yararlı olmayı düşünen bir kafa sahibi olmasıdır. yaşamı oldukça objektif olarak seyredip değerlendirmeye çalışır, hoşgörülüdür. ancak bütün bunlara rağmen dışa gelen ateş bu durumdaki havayı son derece gururlu kendini beğenmiş bir görüntüye sokar.
  iç kova ise son derece akıllı ve kendini beğenmiş bir tip; iç ikizler ise zeki ve gururlu bir tip oluşur. terazi’deyse doğru bildiğini dom dom söyleyen kimseden çekintisi olmayan bir tip ortaya çıkar. iç havaların genel bir diğer karakteristiği, zaman zaman kendilerini sanki bu dünyanın değil de başka bir dünyanın insanı imiş gibi hissetmeleridir.
  şâyet iç havaya karşılık dışa bir su gelirse görüntü hayli farklı olur. zirâ, kafadaki özgür düşünce, dıştaki duygusal ve bağımlı bir karakter ile kayıtlanmış olur. özgür kafa, dış yengeç ise evine, ailesine bağımlı onlar için kendini harcayan bir tip oluşturur. dış akrep olursa bu defa duygusal davranışlardan kurtulamayan fakat oldukça özgür davranışlar ortaya koyabilen, iradeli ve tahakkümcü bir tip düşer. bunu ancak kararsız eden içe düşecek bir ikizlerdir. dışa düşen bir balık ise özgürce yaşamın zevklerine yönelebilen bir tip oluşturur.
  hava gurubu burçlar içinde akıllı olan kova, zekî olan ikizler, sevgi dolu olan da terazidir.
  esasen burçlar içinde en güçlü akıl, kova insanında mevcuttur.
  dışa düşen toprağa gelince... şâyet boğa düşerse, yeme – içme ve sohbet zevklerine düşkün, kazanca yönelik hırsı fazla bir tip çıkar. başak düşerse hırslı, hareketli, düzenli kazanca dönük araştırmalar içinde bir kişi olur. ama ne yapsa bir boğa gibi para yönünden şanslı olamaz; zaman zaman eline para geçer fakat arkasından büyük miktarlarda kaybeder. oğlak da ise kararlı, olgun, hoşgörülü, yardımsever fakat parasına da çok bağlı bir tip oluşur. eğer oğlak’ın içine kova düşmezse, oğlak karakteristiği hemen bütün burçlara hâkim duruma geçer.
  iç burcu dış burcu
  su ateş
  su hava
  su su
  su toprak
  su gurubunun genel karakteristiği son derece duygusallıktır. bu duygusallık dışa rastlayan bir ateşle birlikte genellikle kontrol edilemeyen taşkın davranışlara kadar uzanır. “meczup yapılı” denen kişilerin yüzde 90’ı iç burcu su, dış burcu ateş gurubu olanlardan çıkar. bu kişiler hayatta en çok pişmanlık duyan kişilerdir. çok defa duygusallıkları yüzünden ve kendilerini kontrol edememeleri yüzünden istemedikleri davranışları ortaya koyup, sonra da bundan büyük pişmanlık duyarlar. tam anlamıyla taşkın tiplerdir. esasen iç dünyalarında son derece merhametli, müşfik kimselerdir.
  iç suya isabet eden bir dış hava ise en büyük hayırseverlerin ortaya çıkmasına sebep olur. zirâ hava gurubu eliaçıklığı verir buna bir de son derece merhametli düşünce gelirse eşittir hayırseverliliktir. toprak dışa gelince ise. duygusal ama kendi menfaatine dönük; son derece mütevazi, fakat menfaatine halel gelme ihtimali karşısında da kaplan kesilen bir tip ortaya çıkar.
  iç burcu dış burcu
  toprak ateş
  toprak hava
  toprak su
  toprak toprak
  toprak gurubuna bir dış ateşin gelmesi genellikle gene taşkın bir tipin ortaya çıkmasına yol açar. ancak bu tip su gurubundaki kadar kontrolsuz değildir. ayrıca su gurubundaki taşkınlıkların kökeninde duygusallık olmasına karşılık; toprak gurubunun kökeninde ise menfaatler yatar genellikle.
  havanın dışa gelmesi hâlinde ise, kafadaki maddecilik ele kadar uzanmaz ve “sanki eliaçık” bir görüntü ortaya çıkar. oysa esasen bu kişi kafaca hayli maddecidir.
  dış suda ise merhametli, acıyan ama yardımları küçük miktarları geçmeyen tipler görülür.
  toprağa rastgelen dış toprağa gelince. son derece mütevâzi ama âdeta “varyemez” tipleri görürsünüz. genellikle de zenginlerdir.
  şimdi görüldü ki dört içe düşen dört ayrı dış yapı itibariyle toplam 16 grup insan çıktı. bunu biraz daha detaylandırmak gerektiğinde, ikinci basamakta144 ana grup ile karşılaşırız. ki her insan bu 144 gruptan birindedir.
  meselâ iç koç’tur, dış aslan’dır, yâni ateşe ateş; veya iç kova’dır, dış yay, yani havaya ateş; yahût iç yengeç’tir, dış oğlak, yani suya toprak vesaire gibi.
  demek ki herkesin “iki ana burç gurubu” vardır.
  ara.jpg (366 bytes)

  yükselen burç
  burada üzerinde en önemli bir husus olarak tekrar tekrar durduğumuz husus, kişinin “yükselen burcudur”. zira astrolojik tüm olaylar, çoğunlukla yükselen burç yönünden aldığınız tesirlere göre oluşur. şâyet siz “yükselen” burcunuzu bilmiyorsanız ve hattâ bundan daha ileri olarak, doğum anınıza göre çıkarılmış beyin açılım haritanıza sahip değilseniz, olayların nasıl ve ne şekilde sizi etkilediğini anlamanız mümkün olmaz. hiç mi anlama yolu yoktur?..
  bir pratik anlama yolunu size gösterebiliriz. ama bilinmelidir ki bu kesin olmaz. çünkü bazı hallerde haritanızda bulunan herhangi bir eve düşen birkaç planet o evdeki burcun sanki “yükselen” burcunuzmuş gibi yapınızı etkilemesine yol açar. ama gene de pratik olarak dediğimiz yolu deneyebilirsiniz. alacağınız astroloji kitabında “yükselen burçlar” bölümünü bulun ve “yükselen” burca göre verilen fizik yapı târiflerini okuyun. hangisi sizin fizik yapınıza en çok uyuyorsa muhtemelen “yükselen burcunuz” olabilir.
  ara.jpg (366 bytes)

  yükselen burca göre
  fizikî yapılar
  karşınızdaki bir kişinin ya da kendinizin “yükselen” yâni “dış” burcunuzu anlamanın bir pratik yolunu da kısmen burada özetlemeye çalışalım.
  “yükselen” burç tespitinde önce gurubu sonra da o grup içinde hangi burç olduğunu tesbit edeceğiz.
  ateş gurubundan işe başlayalım... koç elinde parmaklar, ince olmayan uzun ve tırnak uçları, küte yakın kavislidir. esasen yükselen koç tipi kişiler güçlü, orta ya da uzun boylu, alnı hafif açık ve çıkık tiplerdir. eti dolgundur ama toplu denmez.
  bu gurubun ikinci burcu aslanlar ise yapılarıyla, saçlarıyla ve elleriyle hemen belli olurlar. elleri bütün yakışıklı ve gösterişliliklerine rağmen, ister kadın olsun, ister erkek, bir pençe gibidir genelde. güçlü ellerin parmaklarında eklem yerleri son derece belirgin ve kemiklidir. su eli ne kadar etli, tombul, yumuşak ise, bu da zıddına o kadar sert, kemikli ve güçlüdür. geniş omuzlar, kadınsa gür ve havalı saçlar, gösterişli hemen dikkati çeken bir yapı.
  yay’a gelince... genelde, açık enli ve geniş bir alın, oval ve kemikleri belirsiz kılacak düzeyde bir yüz. düzgün bir burun, etli olmayan dudaklarıyla konuşkan, iğneleyici ve zaman zaman da alaycı bir tip. genellikle ince uzun, 35 yaşa kadar zayıf sonra balık etinde ve mide düzeyinde şişkinliği olan bir tip. umumiyetle girdiği toplumlarda dikkati çeker.
  hava gurubundakilere gelince...
  ikizlerdekiler. zayıf ince orta ve uzun boylu biri. eller ince uzun ve kemikli; parmaklar kadınlarda kürdan gibi erkeklerde de son derece ince, tırnaklar ince uzun ve sivri. kadın yüzünde güzellik, fakat erkekte son derece kemikli, iri bir burun, ufak kulaklar. mideden şikâyetleri çoğunlukta. sinir sistemleri hassas, elleri açık! yerlerinde duramazlar ve sık fikir değiştirirler.
  teraziye gelince. yüz ister kadın olsun ister erkek, son derece güzel. eller kemikliliğini yitirmiş, fakat tombul da değil; boy orta uzun arası!. vücut düzgün. yanakta ben sözkonusu. konuşkan, canlı, sevecen, hareketli!.
  kovaya gelince. hayli az rastlanır. tıknaz, orta boylu güzel değil sevimli, cana yakın, özellikleri elektrik ve elektronik eşyalar ile ilgilenen, kendini beğenen bir tip. eller az etli ince uzun, tırnaklar uzun ucu sivri.
  su gurubundakilere gelince...
  yengeç. ister kadın, ister erkek hemen tanınırlar. kısa veya orta boy. etli sayılır bir vücut. yuvarlak bir baş, üstü kemikli öne sarkık ucu sivri bir burun. kadında göğüsler belirgin iri. eller tombul, parmaklar kısa etli ve uçları sivriye yakın. zaman zaman âniden karamsarlığa kapılan bir tip. çene ufak, nokta tip!.
  akrep de kolay tanınır. orta veya kısa boy. belirgin kemikli ucu kesik “v” çene. bacaklar kısa. yüz genellikle cazibeli. ten umumiyetle pembemsi beyaz. kadında ekstra etki söz konusu değilse diğer su burçlarında olduğu gibi göğüsler ve kalçalar belirgin. enerjisi kolay kolay tükenmeyen ve çevresine hükmeden bir tip. her yerde yönetici tavırlar ve eleştiricilik
  balık ise son derece toplu. büyük yuvarlak ya da hafif oval etli yüz, iri burun, iri kulak, akrep’te olduğu kadar arkaya yapışık değil. yuvarlak etli çene ve gıdı!.
  evet buraya kadar anlattıklarımız pratik olarak kişinin “yükselen” burcunu tanımak için bir formül; ama asla kesin olarak böyle diyemeyiz; çünkü o kadar sayısız yarattığı oluşumları vardır ki cenâb-ı hakk’ın, bunları ancak guruplar içinde mütalâa edebiliriz.
  ara.jpg (366 bytes)

  “iç” ve “dış” burçlar,
  neyi ifade eder?
  “iç” burç, kişinin istidadını gösterir.
  “dış” burç, kişinin kâbiliyetini gösterir.
  ara.jpg (366 bytes)

  astrolojik etkiler

  (soru: insanların melekî boyut ile ilişkisi bir bölümüyle de “astrolojik tesirler” adı altında gerçekleşirken, melekî boyutta meleklerin etkileşim sistemine nasıl yaklaşımda bulunabilir ve ona nasıl bir isim verebiliriz?...)
  meleki etkileri yalnızca astrolojik etkiler olarak değerlendirmek çok yetersizdir...
  insanın orijin varlığı, melekî boyut kökenlidir ve bu algılanan boyuta kadar olan tüm katmanlar melekî boyutun eseridir.
  “insan” adıyla anılan melekî kökenli varlık, ayrıca “dış” diye kabul edilen boyutla da her an iletişim hâlindedir ve ondan da etkilenmektedir ki, buna bugünkü dilde “astrolojik etkiler” ifadesi kullanılabilir...
  ara.jpg (366 bytes)
  (soru: astrolojik tesirlerin formasyonu yalnız âfâki midir?...)
  evet...
  ara.jpg (366 bytes)

  tür ve ırk sıçramalarının temelinde
  astrolojik etkiler yatmaktadır
  bilim adamlarınızın bugün hâlâ çözemediği tür ve ırk sıçramalarının, temelinde hep mutasyon diye adlandırdığınız, kozmik ışınım etkileri, yâni, astrolojik etkiler ya da bir başka ifade ile meleklerin tasarrufları yatmaktadır.
  ara.jpg (366 bytes)

  astrolojik tesirler ,
  insanları nasıl etkiler?
  şimdi biraz da insanların astrolojik etkilerle nasıl etkilendiği üzerinde duralım.
  1-birinci etki alım şekli: doğum anınızda güneş sistemindeki planetler nerelerde ise, onların üzerinde diğer planetler 30-60-90-120-150-180 derecelik açı yapar bir biçimde geçerken, mutlaka geçtikleri evin ihtiva ettiği konuda bir hareket oluşur.
  2-ikinci etki alım şekli: bu planetler şâyet sizin haritanızdaki bir planet ile birbirleri arasında belirttiğim açıları oluşturacak bir biçimde geçerse bu defa gene benzeri türden, fakat daha sert etkileşimler meydana getirir. meselâ haritanızdaki venüs ya da mars’ınızın üzerinden, bir güneşin bir satürn veya uranüs ile 90 ya da 120 derecelik açı yaparak geçmesi gibi.
  3-üçüncü türden bir etki de, ay dolayısıyla oluşan bir etkidir. ay, duygularımız ile son derece yakın ilişki içinde olan bir planettir. özellikle bizim “yükselen” burcumuzdan ve yükselen burcumuzun mensup olduğu gurubun diğer burçlarından geçerken, bizi son derece etkiler ve çoğu zaman tasvip etmeyeceğimiz aşırı duygusal, fevrî davranışlar içine bizi sokar.
  şâyet o anda aklımızla içimizde kabaran duygularımızı bastıramazsak, sonradan pişmanlık duyacağımız bir fiili ortaya koymamız ya da sözü sarfetmemiz mukadder olur.
  ara.jpg (366 bytes)

  insan ilişkileri,
  birimlerin beyinlerinin burçlar tarafından
  programlanma biçimine bağlıdır!
  insanların şu yaşam sırasında birbirlerine olan sempatilerinin ve antipatilerinin altında tamamiyle burçlarının birbiriyle uyuşup uyuşmaması hususu yatar.
  halk arasında “yıldızı barışmadı” ya da “yıldızı uydu” denilen tâbirlerin kökeninde, o kişilerin burçlarının etkileri ile birbirleri arasındaki ya çekim ya da itiş kastedilir.
  bu husus müslim’deki bir hadîs-i şerîf’te, ebû hüreyre radıyallahu anh tarafından şöyle nakledilir:
  rasûlullah salla’llâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “ruhlar, (âhirette sınıf sınıf) toplanmış cemaatlerdir. bundan ötürü, içlerinden birbirleri ile tanışanlar, sevişip anlamışlardır. birbirleriyle birleşmeyenler ise ihtilâfa düşmüşler, anlaşamamışlardır”!.
  böyle olunca insanlardan kimler birbirlerini severler ve kimler de birbirlerine yaklaşamazlar, iterler.
  iki insanın şâyet;
  “iç” burçları aynı guruptan, “dış” burçları aynı guruptan ise birbirlerine sempati duyarlar.
  “iç” burçları aynı, “dış burçları” ayrı, biri ateş öteki hava ise, yahût biri su diğeri toprak ise birbirlerine çekerler.
  “iç” burçları biri ateş diğeri su ya da toprak ise bir araya kolay kolay gelemezler kafaca. hele dışları da ateşe karşı su ise âdeta iterler birbirlerini.
  “iç burçları” birbirine yakın fakat “dış” burçlar ters ise beraber arkadaşlık etmeleri zordur. meselâ iç hava- suya dış ateş – su. ya da iç hava – ateşe dış ateş – toprak, dış ateş – su.
  bir de şu husus vardır; çaprazlama bakış açıları...
  meselâ siz “düşünce” yapınızla yani “iç” burcunuzla karşınızdakinin davranışsal yâni “dış” burcuna bakarsınız ve beğenirsiniz, ama kafaca uyuşamazsınız. sebep ?..
  çünkü sizin içinizle – dışınız çaprazdır. yâni iç burcunuz hava ya da ateş, yahût bunun aksi su veya toprak; buna mukabil karşınızdakinin de bunun gibi zıt bir durumdur. diyelim ki sizin içiniz hava dışınız sudur, onun da dışı ateş içi topraktır. şimdi siz hava gurubundan olan kafa yapınız ile onun ateşsel “dış”ını seveceksiniz ama konuşup anlaşmaya gelince sizin kafa yapınız ile onun kafa yapısı da bağdaşmayacaktır. daima yaşama ve olaylara apayrı pencerelerden bakacaksınız..
  demek ki iki insanın biraradaki yaşamı, iş ve arkadaşlık ya da evlilik olsun hep bu burçlarının; yâni beyin açılımlarının birbirine uyması ve dolayısıyla beyinlerinin yaydığı radyasyonların birbirini en azından itmemesine bağlıdır. “iç” ya da “dış”ları birbirini çekmeyen insanların ise birarada bulunmaları imkân dışıdır.
  “dünyada kim kimle beraber ise ölüm ötesinde de onu arar ve onunla beraber olmak ister”
  sırrı kısmen bu esasa dayanır.
  demek oluyor ki insanların arasındaki münasebetler ve sempati – antipati konusu dahi beyinler arası benzer açılımlar dolayısıyla ortaya çıkmakta.
  şimdi bakın, bir kişiyi seviyorsunuz, arıyorsunuz... mutlaka burçlarınız arasında benzerliği tespit edeceksiniz. ki bu, daha ziyade dış burçların benzer – yakın karakterli olmasındandır.
  şimdi belirgin olarak ortaya şu husus çıkmış oldu;
  insanların gerek kendi yapıları ve gerekse birbirleriyle olan ilişkileri hep beyinlerinin burçlar tarafından programlanma biçimine bağlı!.
  ara.jpg (366 bytes)

  berzah âlemi,
  cehennem ve cennetler dahi
  burçların hükmü altındadır!
  dünya yaşamı ve tüm insanlar, ilâhî takdir ve tedbir gereği, tamamiyle burçların ve onlardaki güçleri ulaştıran meleklerin hükmü altında olduğu gibi; berzah âleminde olanlar, yâni ölümü tadıp fizik bedeni terkettikten sonra kıyâmete kadar olan devrede yaşamını sürdüren tüm insanlar ve cennetler ile cehennem dahi bu burçlardan gelen tesirlerin hükmü altındadır!.
 • astroloji kehanet değildir, fal değildir.

  kur'an-ı kerim'in 85. suresi büruc suresi "burçlar sahibi gökyüzüne" ayetiyle, zodyakı ve burçları doğrulayarak başlar.

  astrolojiyi kişisel gelişiminiz için bir rehber olarak kullandığınız sürece, içine fal, büyü, geleceği görmek gibi günahları katmadığınız sürece bir beis yoktur; buna mukabil astroloji helenistik dönemden ortaçağ'a kadar muhafazasını ve en büyük gelişimini biruni gibi, maşaallah gibi islam astrologlarının katkılarıyla yaşamıştır. osmanlı devletinde her zaman müneccimbaşılar sayhın bir konum teşkil etmiştir.
hesabın var mı? giriş yap