• türk ceza kanununun 207. maddesinde tanımlanan suçtur. bu madde uyarınca bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. aynı maddenin ikinci fıkrası
  bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişinin de 1. fıkradaki cezaya çarptırılacağını öngörmektedir.
 • içtihat programının azizliğine uğrayarak mahkemeye değiştirilmiş içtihat sunan avukatın başına da kolaylıkla gelebilecek hede. avukat dostlara tavsiye, kaynak belirtin
 • türk ceza kanunu'nun 207. maddesinde düzenlenmiş suçtur.

  --- spoiler ---

  madde 207. - (1) bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  (2) bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

  --- spoiler ---

  a) maddi unsurlar

  suçun konusu: özel belgedir. resmi belge veya resmi belge niteliğinde sayılmayan belgeler dışında ve belge vasfını taşıyan her türlü belge özel belge sayılır.

  fiil: bağlı hareketli bir suçtur.

  -sahte olarak düzenlemek veya -gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek (+) kullanmak

  yani bir kişi belgeyi düzenlese ya da değiştirse fakat kullanmasa bu suçun oluştuğundan bahsedemeyiz. kanun koyucu cezalandırma açısından kullanma fiilini şart koşmuş.

  ayrıca 2. fıkra dolayısıyla bir kişi düzenleme ve değiştirme fiillerinin icrasında bulunmasa da yalnızca kullanmadan dolayı sorumlu tutulabilir.

  fail: herkes tarafından işlenebilen genel suçlardandır.

  mağdur: kamu güveni bağlamında toplumu oluşturan herkestir.

  b) manevi unsur

  doğrudan kastla işlenebilen bir suçtur.

  c) hukuka aykırılık unsuru

  özel olarak bahsedilmesi gereken bir şey yok.

  d) nitelikli hal

  madde 211. - (1) bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla belgede sahtecilik suçunun işlenmesi hâlinde, verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.

  e) özel görünüş biçimleri

  1. teşebbüs: kullanma aşamasında teşebbüs değerlendirilmesi yapılır. düzenleme ve değiştirme hareketleri suça hazırlık kapsamındadır.

  2. içtima: madde 212. - (1) sahte resmî veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması hâlinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.

  3. iştirak: yargıtay, üreten ve kullanan arasında bir ilişki varsa ikisini de fail olarak sorumlu tutuyor.

  p.s: özel belgede fikri sahtecilik olmaz. yalnızca açığa atılan imzanın kötüye kullanılması suçu bu bağlamda değerlendirilebilir.
 • uygulamada "bir özel belgeyi sahte olarak düzenlemek" fiilinin, "bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek" fiili ile karıştırıldığını görmekte olduğum ve bu nedenle beni çıldırtan suç tipidir.

  1) hiçbir kanunda “gerçeğe aykırı özel belge düzenlemek ve kullanmak” şeklinde bir suç düzenlenmemiştir. türk ceza kanunu’nda suç olarak düzenlenen fiil, gerçeğe aykırı resmi belge düzenlemek veya kullanmaktır.

  sahteciliğin, 204/2. maddede düzenlenen ve fikir/içerik sahteciliği tipi olan “gerçeğe aykırı belge düzenleme” biçimindeki işleniş şekli, 207. madde bakımından öngörülmemiş, yalnızca “belgeyi sahte olarak düzenleme” hareketine yer verilmiştir.

  bir özel belgeyi sahte olarak düzenlemek fiilinden kastedilen ise; taklit etmek, yani özel belgenin, düzenleyeni olarak gözüken kişiden başka bir kişi tarafından yeni baştan düzenlenmiş olmasıdır.

  kanunlarımızda özel belge bakımından içerik sahteciliğine yer verilmeyişinin nedeni, özel bir kişinin irade beyanının tek başına hukuki sonuç doğurmayacağı düşüncesidir. başka bir deyişle salt yalan beyanı içeren özel belgenin hukuken zarar olasılığı bulunmamaktadır. dolayısıyla yalan içeren özel yazı suç teşkil etmemektedir. zira bir kişinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlediği özel belgeyi herhangi bir resmi kuruluşa sunduğunda, bu belgenin tek başına alacak hakkını veya başka bir hakkı ispat etme gücünün olmayışı, bu fiillere kanunlarımızda herhangi bir yaptırım bağlanmayışının sebebi olarak doktrinde ifade edilmektedir.

  "peki gerçeğe aykırı özel belge düzenlemek fiili hiç mi cezai yaptırıma bağlanmayacak?" sorusu gündeme gelebilir. gerçeğe aykırı özel belge düzenlemek şeklindeki hareketlerin, başka bir suçun fiil unsurunun içerisinde yer alması her zaman mümkündür. bunun en güzel örneği, dolandırıcılık suçunun fiil unsurunu oluşturan ve gerçek bir durumu gizlemek şeklindeki hileli hareketlerin, somut bir olayda gerçeğe aykırı özel bir belge düzenlenmesi şeklinde tezahür edebilmesidir.

  örneğin bir kişi, ahmet'in bana 100.000 dolar borcu vardır yazıp yine kendisinin imzaladığı bir belgeyle yüklü bir alacak beklediği yönünde mehmet'i kandırıp mehmet'ten borç para alıp ortalıktan kaybolursa, gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlediği özel belgeyle dolandırıcılık suçunu işlemiş olur.

  ceza yargılamasında görevli olan sayın uygulamacılar. elbette ki iş yoğunluğunuz çok fazla. ama dışarıdan bir tomar kağıt olarak gözüken dava dosyalarının içerisinde insanların hayatını temelden sarsma ihtimali olan iddialar yer alıyor. tamam bir ceza hukuku özel hükümler kitabını okuyacak vaktiniz de olmayabilir iş yoğunluğunuzdan. hatta avukat dilekçelerini okumak da size vakit kaybı geliyor olabilir. ama en azından sadece 5 dakika google'dan "özel belgede sahtecilik" yazıp okuyun. sadece 5 dakika...

  hiçbir ceza hukuku bilgisi olmayan maliyeci bir bilirkişiden gelen bilirkişi raporunda yazan "dosyada yer alan makbuzlarda yazan meblağlar gerçeğe aykırı yazılmıştır. makbuzlar sahtedir." şeklindeki ifadeler üzerine, özel belgede sahtecilik suçu oluşmuştur şeklinde karar vermeyin lütfen.

  2) bir özel belgenin, üzerinde yer alan düzenleme/imza tarihinin gerçeğe aykırı olması da bu nedenlerle özel belgede sahtecilik suçunu oluşturmaz.

  o yüzden yine hiçbir ceza hukuku bilgisi olmayan maliyeci bir bilirkişiden gelen bilirkişi raporunda yazan "dosyada yer alan makbuzlarda yazan düzenleme/imza tarihi gerçeğe aykırı yazılmıştır. yani makbuzlar, aslında üzerlerinde yazan tarihten sonraki bir zamanda düzenlenmiştir. makbuzlar sahtedir." şeklindeki ifadeler üzerine, özel belgede sahtecilik suçu oluşmuştur şeklinde karar vermeyin lütfen.

  3) daha da fenası "özel belgede sahtecilik" suçunun düzenlendiği tck'nın 207. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bir sahte belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi ... cezalandırılır." şeklindeki hükmü de "tamam gerçeğe aykırı özel belge düzenlemek suç değil ama kullanmak suç." diye de yorumlamayın.

  ne deniyor madde gerekçesinde; "maddenin ikinci fıkrasında, başkaları tarafından sahte olarak düzenlenmiş olan bir özel belgenin kullanılması, suç olarak tanımlanmıştır."

  o yüzden sahte olduğu iddia edilen özel belgenin altında, yine sanığın ismi yer alıyor ve sanık da evet bu belgeyi ben düzenleyip imza attım diyorsa, tck'nın 207. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bir sahte belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi ... cezalandırılır." şeklindeki hükmü de uygulamayın lütfen.

  sizin 5 dakikanızı ayırıp araştırma yapmanız, masum bir insanın bütün hayatının sarsılmasını engelleyecek.

  ben biliyorum zaten kanunları, bana işimi öğretmeyin demeyin hiçbir hukukçuya. her insan hata yapabilir.

  bkz: http://dergipark.gov.tr/…wnload/article-file/397677 sayfa: 226-227.

  `yıllar sonra gelen edit:` yargıtayımız sonunda bu tartışmaya noktayı koydu ama umarım çok geç kalınmamıştır:

  görsel
  görsel
  görsel
  görsel
 • 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası vardır.
  yatarı yoktur.
  şüphelinin adli sicili temizse hagb alır yani ceza beş yıl ertelenir.
  beş yıl içinde bir suça karışmaz ise de silinir gider.
hesabın var mı? giriş yap