• güneydoğu asya'da ishal olan yerlilerin yediği fındığa benzer bir yemişte ilk olarak izole edilen, bulan kişi olan fransız bilim adamı boulardi'nin ismini alan saccharomyces boulardii isimli mayanın etken madde olarak yer aldığı ishal kesicidir. özellikle antibiotiğe bağlı ishallerde etkisi muazzam olmakla birlikte tüm enfeksiyoz ishallerde kullanımı önerilebilir.
 • streptomagma yerine deneyeceğim, 4-5 sene evvel virutik mide enfeksiyonuma iyi geldiğini hatırladığım ilaç. bakalım neler olacak, streptomagma gibi bunun da yan etkisi yok. bu sadece biraz daha pahalı..
 • mucize göt tıkayıcı. cok afedersin.
 • gerçekten müthiş etkili bir ilaç. en ağır ishal hallerinde bile 1-2 tane ile uzun yolculuklara hazır hale getirebiliyor insanı. bağırsak ve mide düzenleyici de diyebiliriz sanırım.
 • nerdeyse bir buçuk hafta götümden işeyerek dolaşmamdan, bir iki vizeye giremeyip kaldıktan sonra ancak keşfettiğim müthiş ilaç. anında sonuç alıyorsunuz fakat sürekli bir gaz çıkışına da sebebiyet veriyor ayrıca ilacı içtikten hemen 15 dakka sonra başlayan geğirikler de ağızda iğrenç bi tat bırakıyor.
 • liyofilize sakkoromises boulardi etken maddeli ilaç, sanofi-aventis etiketli.

  prospektüs:

  en­fek­si­yözve non-spe­si­fik is­hal­le­rin te­da­vi­sin­de ve an­ti­bi­yo­tik te­da­vi­si­nebağ­lı is­hal gi­bi sin­di­rim sis­te­mi ra­hat­sız­lık­la­rı­nın ön­len­me­sive te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. bir an­ti­bi­yo­tik ile bir­lik­te kul­la­nı­lı­yor­sa,an­ti­bi­yo­tik­le ay­nı za­man­da alı­na­bi­lir.

  du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.
  ge­rek­liy­se, is­ha­lin şid­de­ti­ne gö­re oral ve­ya ivyol­la re­hid­ra­tas­yon uy­gu­la­nır.

  epi­gast­rik ra­hat­sız­lık ve me­te­orizm ra­por edil­miş­tir.an­cak bun­lar te­da­vi­yi bı­rak­tı­ra­cak ni­te­lik­te ol­ma­mış­tır.

  sacc­ha­romy­cesbo­ular­dii fun­gal ya­pı­da ol­du­ğu için,an­ti­fun­gal ilaç­la­ra kar­şı du­yar­lı­dır.

  reflor kapsül: ye­tiş­kin­ler­degün­de 1 ve­ya 2 kap­sül, ço­cuk­lar­da gün­de 1 kap­sül kul­la­nı­lır. 6 ya­şın­dankü­çük ço­cuk­lar­da müs­tah­za­rın li­yo­fi­li­ze toz içe­ren sa­şe for­mu kul­la­nıl­ma­lı­dır.ilaç gü­nün her­han­gi bir sa­atin­de alı­na­bi­lir, an­cak çok hız­lı bir et­kisağ­la­mak için ha­zım fa­ali­ye­ti­nin ol­ma­dı­ğı ye­mek ye­me sa­at­le­ri­nindı­şın­da alın­ma­sı öne­ri­lir.

  reflorsaşe: ye­tiş­kin­ler­de gün­­de 1 ve­ya 2 sa­şe, ço­cuk­lar­dagün­de 1 sa­şe kul­la­nı­lır. sa­şe içe­ri­ği bir bar­dak su ve­ya şe­ker­li suiçin­de ka­rış­tı­rı­la­rak içi­lir. sa­şe­nin ka­rış­tırıldı­ğı sı­vı sı­cakol­ma­ma­lı ve al­kol içer­me­me­li­dir. ilaç gü­nün her­han­gi bir sa­atin­dealı­na­bi­lir, an­cak çok hız­lı bir et­ki sağ­la­mak için ha­zım fa­ali­ye­ti­ninol­ma­dı­ğı ye­mek ye­me sa­at­le­ri­nin dı­şın­da alın­ma­sı öne­ri­lir.
 • afedersiniz ama götüm niagara şelalesi gibi coşmuşken, cuma akşam trafiğinde nerden baksan 2 saat sürecek yolculuğumda hiçbir rahatsızlık duymadan eve gelebildiysem ve akabinde normal bir insan gibi sıçabiliyorsam reflor sayesindedir. iyi ki varsın reflor.
  mucize ilaç.
 • alkolle, soğuk ya da sıcak içeceklerle kullanılmaması gereken, ishal düzeltici ilaç. toz ve kapsul şeklinde iki çeşidi bulunmaktadır.
 • tabiri caizse beton gibi sıçırtan, son derece etkili bir ishal ilacıdır. kapsül veya toz şeklinde satılır. toz halinin kapsüle göre çok daha hızlı sonuç verdiği görülmüştür.
 • annannemin toplamda iki çekmeceği kapladığı ilaç deposundan uzun uğraşlar sonucu çıkarıp, torununun nirvanaya ulaşmasını sağlayan, alt tarafı ile kotasız doğayla bütünleşme sorunları yaşayan insan evlatları için kesin çözümü sağlayan ilaç.
hesabın var mı? giriş yap