sorunsallar (3)
561 entry daha
 • çözdüğüm denemelerden derlediğim, sizlerin öğrenmesinde yarar olacak olan kelimeler; iyi çalışmalar.

  measure: önlem, ölçü, ölçmek
  investigation: soruşturma
  precise: kesin, belirli, dakik
  legible: okunaklı
  curious: meraklı, tuhaf
  intensive: yoğun, şiddetli
  district: ilçe
  county: kont, vilayet, ilçe
  demand: talep
  inquisitive: meraklı
  acquisitive: paragöz, açgöz
  arise: ortaya çıkmak, kalkmak
  arouse: uyandırmak, harekete geçirmek
  rinse: durulamak
  remain: kalmak, sürdürmek
  confidently: emin olarak
  sincerely: içtenlikle
  courteously: nazikçe
  come up: ortaya çıkmak
  put through: koymak, telefonu bağlamak
  run across: rastlamak
  turn out: boşaltmak, tersyüz etmek
  sailing: yelkencilik
  unfavourable: elverişsiz
  revolve: dönmek
  involve: dahil, içermek
  thoroughly: iyice
  proceeding: işlem
  among: arasında
  shortage: kıtlık
  force: kuvvet
  forced: zorunlu
  prevent: önlemek
  finally: en sonunda
  formerly: eskiden
  initially: başlangıçta
  intent: amaç, niyet
  retain: tutmak, muhafaza etmek
  regain: yeniden kazanmak
  entertain: eğlendirmek
  far out: uzaklarda
  enviromental: çevresel
  succeed: başarmak
  participate: katılmak, katılım
  aiming: hedefleyen, kasteden
  fond of: düşkün
  extent of: ölçüde, kapsamda
  environment: çevre
  mishandling: hatalı, hor kullanma
  mishap: aksilik, talihsizlik
  principle: ilke, prensip
  considering: dikkate alınma
  perish: yok olmak, ölmek, çürümek
  famine: kıtlık
  deteriorate: bozmak, fenalaşmak
  authority: yetki
  grinding: bileme
  simplicity: basitlik
  hamper: seper
  hampered: engel
  straighten: düzleştirmek
  gradual: kademeli
  decrease: azaltmak
  content: içerik
  average: ortalama, sıradan
  throughout: boyunca
  ravage: tahrip, yıkım
  wage: ücret, maaş, yevmiye
  devastate: mahvetmek
  oblige: mecbur etmek
  oblivion: af, unutulma
  upon: üzerine, üzerinde
  diligent: çalışkan, işine düşkün
  conflict: fikir ayrılığı, çatışma
  observe: gözlemek, izlemek
  compulsion: zorlama
  appear: görünmek, gözükmek
  conceal: gizlemek
  pleased: memnun, hoşnut
  indication: belirti, işaret
  outcome: sonuç, son
  printed: basılı
  certain: belirli, kesin
  stand: durmak, direnmek, dayanmak
  pronounce: telaffuz, bildirmek, ilan etmek
  acute: dar, keskin, sivri
  relate: ilgili
  relative: göreceli
  relatively: nispeten, oldukça
  concern: ilgilendirmek, endişe
  alongside: yanında, yanısıra
  devise: tasarlamak, icat etmek
  provide: sağlamak, temin etmek
  state: belirtmek, bildirmek
  refer to: adlandırmak
  rigid: katı, sert
  constitute: oluşturmak, atamak
  ranked: sıralanmış, sayılmak
  recruite: acemi
  occupational: meslekle ilgili
  moral: ahlaki, manevi
  order: düzen, tertip, sıra
  linked: bağlantılı
  dictate: dikte etmek, kabul ettirmek
  appropriate: uygun, yerinde
  elaborate: ayrıntılı, özenli
  trade: ticaret, meslek, iş
  item: madde, parça
  passionate: tutkulu
  governess: mürebbiye, dadı
  surrounding: çevreleyen
  reflecting: yansıtmak, düşünmek
  youth: gençlik
  recount: anlatmak
  permit: izin, ruhsat, müsaade
  resolution: çözüm, karar, ayrışma
  considered: düşünülen, dikkate alınan
  defy: küçümsemek, karşı gelmek
  heroine: kahraman
  trigger: tetiklemek, neden olmak
  outburst: patlama
  rebellious: asi, isyankar
  statement: beyan, ifade
  reign: hüküm
  interrupt: yarıda kesmek, ara vermek
  progress: ilerleme, gelişme
  proclaimed: beyan
  empress: imparatoriçe
  withdrew: çekilmek
  affair: mesele, iş
  threshold: eşik, eğik
  sole: tek, biricik, yalnız
  collapse: çöküş, çökme
  survey: anket, inceleme
  interview: röportaj, görüşme
  irritation: tahriş, öfke
  dermatit: dermatoloji
  injurious: zararlı, incitici
  substance: madde, cisim
  brand: marka
  brand new: yepyeni
  remedy: çare
  claim: iddia
  adversely: olumsuz
  pleading: yalvaran
  fulfil: yerine getirmek
  fasting: diyet
  strictly: kesinlikle
  wrapped: örtülü, kendinş kaptırmış
  urge: dürtü, zorlama, kışkırtma
  strike: vuruş, grev
  unit: birim, birlik, öğe
  rebellion: isyan
  conveniently: elverişli
  oar: kürek
  deafening: sağır eden
  faint: baygın
  suffer: acı çekmek, katlanmak
  sustain: sürdürmek
  appeal: temyiz, başvuru, cazibe
  overly: aşırı derecede
  supply: arz, tedarik
  tied: bağlı
  exist: var olmak
  incompetent: beceriksiz
  salary: maaş, ücret
  get rid of: kurtulmak, başından savmak
  proper: uygun, doğru
  strength: güç, kuvvet
  strengthen: güçlendirmek
  disaster: afet
  odd: garip
  odds: olasılık
  brigade: tugay
  curiosity: merak, ilgi
  aerial: hava, hayali
  resemblance: benzerlik
  granted: verilmiş, diyelim ki
  classify: sınıflandırmak
  guideline: ilke, prensip
  natively: doğal
  species: cins
  subspecies: altcins
  handle: sap, ele almak, işlemek
  bargain: pazarlık etmek
  cheque: kontrol, denetim
  remarkably: oldukça
  commitment: taahhüt, söz, bağlantı
  light-hearted: gamsız
  interruption: kesinti
  extension: uzantı, genişletme, ek
  private: özel, gizli, kişisel
  former: eski, önceki
  mention: anma, bahsetmek, dile getirmek
  predict: tahmin, kehanette bulunmak
  agility: çeviklik, atiklik
  endurance: dayanıklılık, tahammül
  consist of: -den oluşmak
  order: düzen, tertip, usül
  potential: gizli, açığa çıkmamış, olası
  exploit: sömürmek
  declared: beyan, aleni, kesin
  beneath: altında
  shelf: raf
  endangered: nesli tükenmekte olan
  supply: tedarik, sağlama, arz
  cruising: seyir, yolculuk
  galley: kadırga, gemi mutfağı
  recreational: eğlence
  competitive: rekabetçi, hırslı
  consecutive: ardışık
  overseas: denizaşırı
  territory: bölge, toprak, arazi
  rugged: engebeli, sarp, sağlam
  dissected: kadavrayıv incelemek
  swift: hızlı
  stream: akış, akarsu, akım
364 entry daha
hesabın var mı? giriş yap